Zonnepark Pesse

Over Zonneparken

Een zonnepark is een stuk grond met daarop zonnepanelen die energie opwekken. Groottes variëren van 1 tot meer dan 100 hectare. De zonnepanelen worden geplaatst op een “tafel” (stellage) en worden, omwille van de hoogste zon opbrengst, vaak op het zuiden georiënteerd. De zonnepanelen leveren stroom die via een omvormer en transformator wordt afgegeven aan het elektriciteitsnet. De energieleverancier levert vervolgens écht groene stroom aan particulieren en bedrijven

De beoogde locatie wordt door Kronos Solar middels een locatiescan getoetst. Daarbij wordt o.a. rekening gehouden met de afstand tot woningen, grondeigenschappen, formaat, aanwezigheid van netaansluiting en het huidige gebruik van het perceel.
De locatie in Pesse leent zich zeer goed voor een zonnepark door de zonnebestraling die per m2 te verwachten valt.

Dit gebeurt ook maar levert bij lange na niet genoeg energie op, om de doelstellingen te halen. Willen wij deze doelen halen, dan moet alle verschillende manieren van duurzame energie worden toegepast. Zowel naar windmolens, geothermie, biomassa, zonnepanelen op daken als naar zonnepanelen op velden.  

Zonnepanelen zijn ontworpen met een speciale coating die zorgt voor het absorberen van zonnestralen. Dit betekent dat reflectie zoveel mogelijk wordt voorkomen omdat dit een verlies van potentiële energie inhoudt. In een vergelijkend onderzoek naar veelvoorkomende reflectieve oppervlakten is daarom ook te zien dat zonnepanelen minder licht reflecteren dan bijvoorbeeld staal, standaard glas, of plastic. De reflectie van een zonnepaneel is vergelijkbaar met dat van glad water.

Dat gedeelte dat nog wel weerkaatst wordt, is minimaal en treedt slechts op bij een bepaalde hoek ten opzichte van de zonnepanelen. De tijd dat de zon onder deze hoek op de zonnepanelen schijnt, is zeer gering.

Daarnaast kan landschappelijke inpassing zoals een haag rondom het zonnepark voorkomen dat eventuele lichtschittering voor hinder in de omgeving kan zorgen.

Een zonnepark produceert nagenoeg geen geluid. De zonnepanelen zelf doen hun werk geruisloos. De omvormers die de gelijkstroom van de zonnepanelen omvormen naar wisselstroom voor op het elektriciteitsnet zijn verkrijgbaar zonder ventilatoren. De transformator die nodig is bij een zonnepark produceert een lichte zoem zodra midden op de dag de zon op het felst schijnt, maar dit valt al snel weg tegen achtergrondgeluiden in de omgeving. Gezien de afstand tussen het beoogde zonnepark en woningen in de omgeving verwachten wij dat omwonenden bij hun huis het zonnepark niet kunnen horen.

In geval van ontwikkeling tot zonnepark wordt door de gemeente een tijdelijke omgevingsvergunning verleend als uitzondering op het geldende bestemmingsplan. Deze omgevingsvergunning wordt meestal verleend voor een periode van 25 jaar. Wanneer na het verlopen van deze vergunning het perceel ontmanteld wordt geldt op het stuk grond weer de oorspronkelijke bestemming. Een alternatieve mogelijkheid waar de gemeente voor kan kiezen is om de bestemming te veranderen van “agrarisch” naar “agrarisch + zonnepark”. In dat geval is het dus een toevoeging op de bestaande bestemming in het geldende bestemmingsplan, en zoals aan de naam reeds te zien is valt de agrarische bestemming niet weg. De procedure voor de aanvraag van de vergunning alsmede de ontmanteling van het stuk grond zijn taken die Kronos Solar op zich neemt.

De zonnepanelen staan op afstand van de grond en de zon kan het maaiveld nog steeds bereiken. Er is daarom geen verlies van vruchtbaarheid van het land. Terwijl het park in werking is vindt er wildgroei van gewassen plaats, en ontstaan nieuwe ecosystemen van kleine dieren. Op deze manier krijgt de grond tijd om te herstellen van eerdere landbouwactiviteit, wat de vruchtbaarheid verder ten goede komt. Kronos Solar neemt contractueel de verantwoordelijkheid op zich het land na de periode van ingebruikname (20-25 jaar) weer terug te leveren in de staat waarin het verkregen werd.

De meeste mensen willen liever niet op zonnepanelen uitkijken. Om die reden plaatsen wij gevarieerde, streekeigen beplanting rondom het park die de panelen uit het zicht laat.  Tevens kunnen vogelhuisjes geplaatst worden op de transformatorhuisjes en andere structurele elementen in het park. Er is ruimte voor het plaatsen van bijenkasten, en/of het laten grazen van schapen. Voor eventuele andere ideeën staan we ook open. De inpassing van het zonnepark in het landschap gebeurt volgens gemeentelijke en provinciale voorschriften en in samenwerking met landschapsarchitecten.

Zonder zonnepark
Afgeschermd zonnepark

Over Zonnepark Pesse

U kunt contact opnemen met ons via het contact formulier via de website. Ons hoofdkantoor is gevestigd in München. U kunt ons ook bellen.

Telefoon: +49 (0)89 8905 7080

De gemeente Hoogeveen heeft de ambitieuze doelstelling het aandeel van duurzame energiebronnen in de toekomst significant te verhogen. Dit is in navolging van provinciale, nationale en internationale doelstellingen die zijn opgesteld in een poging minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen, en zo de opwarming van de aarde tegen te gaan.

De panelen komen op een maximale hoogte van 1,80 meter te staan.

Overeenkomsten worden aangegaan voor een periode van 25 jaar. Daarna wordt het zonnepark opgeruimd en krijgt het terrein haar oude bestemming/gebruik terug. Wellicht dat de nieuwe bomen of natuuroevers kunnen blijven bestaan, hier wordt naar gekeken.

Er ligt met de komst van het zonnepark een kans om een groter geheel in de omgeving aan te passen. Behoud en versterking van het kleinschalige cultuurlandschap kan ten opzichte van de huidige situatie zelfs verbeteren, namelijk door niet alleen het zonnepark zo ecologisch mogelijk in te richten en doorzettend te beheren – onder meer met ontwikkeling van soortenrijk grasland i.p.v. het huidig arme en eentonige cultuur grasland – maar ook door landschapselementen er omheen en binnenin te versterken. Zo biedt dit mogelijkheden voor dieren om te foerageren op het zonnepark.

De gehele inpassing is op deze pagina terug te vinden.

Duurzame energie maakt een integraal onderdeel uit van het Nederlandse landschap en de Nederlandse samenleving dat in de toekomst alleen maar groter zal worden. Door de gepaste zichtbaarheid van het zonnepark wordt aangetoond dat binnen de gemeente Hoogeveen duurzame energie wordt opgewekt, iets om positief naar te kijken.

Daarnaast moet het plan voor het zonnepark ook worden getoetst aan de Wet natuurbescherming. Deze wet waakt ervoor dat de impact op de natuur beperkt is.

Suggesties voor een goede landschappelijke inpassing en opmerkingen hierover horen we graag!

De landschappelijke en natuurlijke inpassing in dit project vereist de realisering van diverse randen rondom het park. De rand van het zonnepark bedraagt bij de randen vijf meter struweelhaag. In deze haag wordt het wijdmazige hekwerk geïntegreerd. Binnen het hekwerk wordt vijf meter afstand gehouden tot de panelen, deze vijf meter vormt een zandig onderhoudspad. Deze doorgaande onderhoudspaden zijn tegelijkertijd kruidenzone in te zaaien met akkervogelmengsel. De totale landschappelijke zone, haag en kruidenzone bedraagt tien meter.

Een hek is nodig om diefstal en vernielingen van de zonnepanelen zoveel mogelijk te voorkomen en is een eis van de verzekeraar van het zonnepark. Het hek is tevens ree-vriendelijk.

Eventuele aanpassingen in concept doorvoeren:

In navolging van persoonlijke gesprekken met u en betrokkenen partijen, alsmede reacties via deze website worden de mogelijke aanpassingen aan het plan doorgevoerd. Eventuele aanpassingen worden daarna ter goedkeuring voorgesteld aan de gemeente zodat er een vergunning verleend kan worden.

Vergunning:

De gemeente bekijkt of het plan voldoet aan alle gestelde eisen en beleidszaken. Vervolgens wordt het plan eerst ontvankelijk verklaart, daarna ligt het plan ter openbare inzage. De gemeente geeft een verklaring van geen bedenkingen als er geen bezwaren en dergelijke zijn, waarna de vergunning wordt toegekend.

SDE subsidie aanvraag:

Het ministerie van Economische Zaken subsidieert duurzame energieprojecten met de SDE+. Uit de SDE+ worden de eerste 15 jaar na oplevering de stroominkomsten uit zonne-energie projecten aangevuld, zodat projecten rendabel geëxploiteerd kunnen worden. In september 2020 opent een nieuwe ronde.

Bouwfase:

Zodra de financiering geregeld is en alle contracten met leveranciers gesloten zijn, dan kan de bouwfase beginnen.

De bouw van het zonnepark zal circa zes maanden duren. Gedurende deze maanden zullen diverse bouwstadia doorlopen worden, beginnend met het plaatsen van het hekwerk en het aanleggen van de (interne) infrastructuur, het aanleveren van het materiaal op locatie en het opzetten van het (tijdelijke) bouwbeveiligingssysteem. Daarna zal begonnen worden met het plaatsen van de onderconstructie middels hei-werkzaamheden en uiteindelijk het installeren van de panelen. Tenslotte wordt de bekabeling aangelegd. Parallel zal de netbeheerder aan de aansluitwerkzaamheden werken in en rondom het klantstation.

Deze diverse fasen zorgen ervoor dat de overlast in en rondom de planlocatie minimaal is. Het vooraf aanleveren maakt bijvoorbeeld mogelijke overlast van zowel aan- en afvoer, alsmede hei-werkzaamheden onmogelijk. Ook zullen de bouwfasen van het bouwtraject op de projectwebsite gepubliceerd worden en zal de mogelijkheid bestaan om klachten, opmerkingen of suggesties in te dienen tijdens de bouwfase.

Exploitatie:

Na oplevering van het project begint de exploitatiefase. De duurzaam opgewekte stroom wordt via het openbare elektriciteitsnet geleverd aan afnemers. Het ecologisch beheer zal Kronos Solar professioneel laten uitvoeren door een professionele organisatie. Storingen worden zo snel mogelijk opgelost en de panelen worden gereinigd wanneer dat nodig is.

Ontmanteling:

Na 25 jaar zal het zonnepark ontmanteld worden en de percelen in originele staat opgeleverd worden. Bij de ontmanteling van het zonnepark na 25 jaar zal gebruik maken van een organisatie die zich volledig richt op het duurzaam ontmantelen en recyclen van (gebruikte) zonnepanelen.

Het zonnepark heeft een capaciteit van circa 7 Megawatt. Dat is goed voor een schone energie levering voor circa 2230 huishoudens. De gegenereerde energie wordt geleverd aan het nationale elektriciteitsnet.

De exacte kabel route wordt vastgelegd door de netbeheerder. Hiervoor vraagt de netbeheerder een aparte vergunning voor aan. De route wordt in samenspraak met de gemeente afgestemd.

De doelstellingen voor het opwekken van duurzame energie zijn hoog: de gemeente wil energie-neutraal zijn in 2030. Een zonnepark van deze grootte stelt de gemeente in staat een flinke stap te zetten in de richting van het behalen van deze doelstellingen. Daarnaast heeft de gemeente een minimale eis van 10 hectare gesteld om klein verspreide zonneparken tegen te gaan in het landschap.

Kronos Solar komt oorspronkelijk uit Duitsland, waar al jarenlang een bestendige markt voor de opwekking van zonne-energie bestaat. Kronos Solar realiseert zonneparken op weide-, braakliggende en voormalige industriegebieden.

Kronos is één van de snelstgroeiende ontwikkelaars op de markt en actief op 4 continenten, in 9 verschillende landen. Waaronder vooral Frankrijk, Engeland, Duitsland en Nederland. Er zijn reeds meer dan 60 zonneparken ontwikkeld en heeft een slagingspercentage in het verkrijgen van de juiste vergunningen van meer dan 90%.

Kronos’ succes is gebaseerd op een directe verbinding met lokale belanghebbenden van onze projecten en een scherpe blik op kwaliteit en kosteneffectiviteit. Als onafhankelijke ontwikkelaar is Kronos Solar in staat de meest geschikte locaties, technologieën en partners te combineren om zo verantwoorde, duurzame zonne-energie projecten te kunnen realiseren.

Vanwege de complexiteit van de projecten kiest Kronos Solar ervoor om van A tot Z betrokken te zijn en daarbij veel aandacht te besteden aan samenwerking met lokale partijen en een duurzame landschappelijke inpassing zodat ook meerwaarde voor de omgeving ontstaat.

Meer informatie kunt u vinden op de website.

Over Participatie

U kunt contact opnemen met ons via het contact formulier via de website. Ons hoofdkantoor is gevestigd in München. U kunt ons ook bellen.

Telefoon: +49 (0)89 8905 7080

Ja! Een goed draagvlak voor dit zonnepark is voor ons van groot belang. Zo willen we u bijvoorbeeld hier al goed informeren.

Kijk voor alle participatie mogelijkheden op deze pagina.

Load More