Zonnepark Pesse

Het projectgebied is 10 hectare waarvan 8 hectare kan worden bezet met zonnepanelen en 2 hectare kan worden ingezet als kruiden- en faunarijk grasland waar ruimte is voor een schapenweide en natuurtype N12.02 als doelstelling wordt genomen.

Uit een technische studie blijkt dat er de volgende technische mogelijkheden zijn:

 • Constructiegebied: 110.700m2
 • Aantal modules: 19.916
 • Aantal inverter stations: 3
 • Capaciteit: circa 7 Megawatt (schone energie levering voor circa 2230 huishoudens)

1e basis concept

2e concept met uitbreiding waterpoelen

3e concept met uitbreiding natte natuur oever

Huidige concept met uitbreiding wandelpad

Landschappelijke inpassing

Duurzame energie maakt een integraal onderdeel uit van het Nederlandse landschap en de Nederlandse samenleving dat in de toekomst alleen maar groter zal worden. Door gepaste zichtbaarheid van het zonnepark wordt aangetoond dat binnen de gemeente Hoogeveen duurzame energie wordt opgewekt, iets om positief naar te kijken.

De beoogde gestructureerde rij opstelling van de zonnepanelen past in het bestaande rechtlijnige karakter van het landschap. De toegangsweg kan aangesloten worden op een bestaande wegenstructuur (Kerkweg ten noorden van de planlocatie) waardoor enkel binnen het plangebied nieuwe (half verharde) wegen hoeven aangelegd worden. Het project blijft kortom binnen de grenzen van de eigen percelen, en na afloop van de projectduur zullen de percelen weer teruggebracht worden naar de oorspronkelijke staat.

De maximum hoogte van de panelen is 1,80 meter (eis gemeente) en onder de constructie wordt een minimale ruimte van 0,80 meter gehouden, dit heeft qua ecologie en biodiversiteit een meerwaarde en daarnaast kunnen schapen ongestoord onder de panelen lopen.

Het zonnepark sluit door haar semi-industrieel karakter aan bij de (bij)gebouwen van grootschalige agrarische bedrijven die in het gebied gelegen zijn doordat het de bestaande perceelgrenzen volgt. Het lineaire karakter is in de lay-out te onderscheiden en is één van de belangrijkste dragers van de blijvende landschappelijke impuls van het zonnepark.

Tegelijkertijd kan een onderbroken wandel/recreatieroute (natuurpad) die in het gebied aanwezig is opnieuw worden verbonden. Deze is direct aan de westzijde van het zonnepark gelegen, tussen het boscomplex van Stichting het Drents Landschap en het zonnepark.

Tenslotte kan de watergang die middendoor door het zonnepark loopt extra aangezet worden met amfibie poelen. Deze kunnen enerzijds dienen als drinkwaterplekken voor schapen, anderzijds zijn dit ook attractieve plekken voor amfibieën om zich te vestigen. Daarmee kan de algemene ecologische meerwaarde rondom deze poelen aanzienlijk vergroot worden.

De volgende ecologische toepassingen kunnen mee genomen worden in het plan:

 • Grond onder de panelen inzaaien met een weidemengsel;
 • Extensief beheer door middel van schapen;
 • Tussen het hekwerk en de panelen vijf meter met een kruiden/bloemen mengsel inzaaien;
 • Sloten behouden en versterken, tevens aanleg van extra brede natte natuuroever;
 • Omvorming van een agrarisch grasland naar bloem- en kruidenrijke stroken middels verschralingsbeheer;
 • 2 hectare inzetten als kruiden- en faunarijk grasland met N12.02 als doelstelling.

Als onderdeel van de landschappelijk inpassing kunnen onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • Zicht afsluiten vanaf de Kerkweg d.m.v. 5 meter brede elzenhaag;
 • Het park noord en zuid afsluiten met 3 meter brede meidoornbeplanting. Oostelijk 10 meter struweelhaag. Westelijk 8 meter bosschage;
 • Hekwerk met grote mazen waardoor kleine zoogdieren kunnen blijven passeren;
 • Noodzakelijke installaties in gedekte kleuren met als hoofdtoon dennengroen uitvoeren.

De nieuw aan te planten beplanting kunnen vooral dienen als afscherming van het zicht, hiermee zal direct zicht op het zonnepark worden weggenomen. Het hek dat rondom het zonnepark moet staan wordt dan ook minder zichtbaar. Dit hek is nodig om diefstal en vernielingen van de zonnepanelen zoveel mogelijk te voorkomen en is een eis van de verzekeraar van het zonnepark. Het hek is ree-vriendelijk.

Daarnaast moet het plan voor het zonnepark ook worden getoetst aan de Wet natuurbescherming. Deze wet waakt ervoor dat de impact op de natuur beperkt is.

De aanleg van kruidenstroken en meidoornhagen biedt veel mogelijkheden voor insecten en vogels die hiervan afhankelijk zijn als schuilgelegenheid en foerageergebied. Voor zoogdieren zoals de das, haas, marter, etc. is het zonnepark eenvoudig te betreden door de grove mazen die onderdeel zijn van het hekwerk.

Het beheer van het gebied onder de panelen kan worden gedaan door middel van schapen.

Doorsnede westzijde, voorbeeld meidoornhaag en combinaties met schapen en bijenkasten.