6 april 2020 – Aanvraag omgevingsvergunning

Aangezien een zonnepark strijdig is met het geldende bestemmingsplan, is het aldus verboden op de beoogde locatie een zonnepark te realiseren. Er is daarom een omgevingsvergunning aangevraagd. Voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning is het van belang dat het plan aansluit op het rijksbeleid, provinciaal beleid en gemeentelijk beleid ten opzichte van zonneparken. In dat kader is ook de ruimtelijke inpassing binnen het bestaande landschap van belang.

Een omgevingsvergunning in strijd met een bestemmingsplan kan alleen worden verleend als de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. De motivering van het besluit moet dus een goede ruimtelijke onderbouwing bevatten.

Geplaatst in .